آخرین مطالب

جلساتی که "9 دی" بر باد داد +نمودار جلسات

«روزهای دوشنبه یک هفته در میان در مورد مسائل داخلی و خارجی با آقای خاتمی جلسه داریم. در جلسه سیاست داخلی در یک سال گذشته مساله انتخابات مطرح بود .آقای خاتمی دو سوال مطرح کرد یکی اینکه آیا انجام اصلاحات در ایران منوط به حضور در حکومت است یا می توان بیرون از حکومت اصلاحات را انجام داد. دوم اینکه چطور می توان در حکومت وارد شد اما آلوده حکومت نشد»....بولتن نیوز: بزرگترینچالش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در طول 32 سال پس از انقلاب را می توان فتنه88 نامید. جریانی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را بهانه ای قرار داد تا درصورت پیروزی، نهادهای موثر نظام را تضعیف نماید و در صورت عدم پیروزی با روشی نوینزمینه براندازی نظام را فراهم کند.

همین امر نیز باعث شد تاجلسات و محفل های این فتنه گران ماهها و سالها قبل از دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری فعال شود. جلساتی که طی آن فرمولی بیرون آمد که در صورت عدم پیروزی،استراتژی فشار از پائین  و چانه زنی ازبالا را به اجرا بگذارند تا حاکمیت دست به دامان آنان برد وآنان باشند که نوع نظامو برای نظام تعیین تکلیف کنند.

از همین رو فتنه گرانسلسله جلساتی را برگزار می کردند. این جلسات هفت گانه به جی 7، صبحانه، بنیادباران،دفتر مهدی هاشمی، دایره المعارف، جماران و میرحسین موسوی تقسیم بندی می شدندکه در ادامه به جزئیات این جلسات اشاره می شود.

1- جلسات 7 حزب اصلاح‌طلب(جی7)

هفت حزب برتر از 26 حزب اصلاح‌طلباندر زمان خاتمی كه مشاركت و مجاهدین و كارگزاران جزء این احزاب بودند با برگزاری جلساتهفتگی دولت اصلاحات را اداره می‌كردند. آن چیزی كه در حوزه سیاست دیپلماتیك و دین وسیاست و فرهنگ در آن ایام در كشور اتفاق می‌افتاد، محصول طراحی گروه جی 7 اصلاح‌طلبانبود. خاتمی در آن زمان گفت كه هر 9 روز یك مشكل امنیتی برای دولت درست شده است كه اینمشكلات از درون همین گروه بود. در جلسات جی 7 برای انتخابات شوراها برنامه‌ریزی شدتا این نهاد را پله‌ای برای كسب كرسی‌های مجلس و نهایتاً ریاست‌جمهوری كنند اما به‌رغمهمه تلاش‌ها دچار شكست اساسی شدند.

این گروه دوشنبه هر هفتهجلساتی به مدت دو سال برگزار می کردند. در این جلسات افرادی مثل ابطحی، لاری، امینزاده، محمد صدر، تاجزاده، شریعتیدهاقانی، میردامادی، رضا خاتمی، عرب سرخی، نعیمی پور،خانیكی و باقری حضور داشتند.

این افراد از افراد تأثیرگذارجریان اصلاحات بودند. اینها دو سال برای بازگشت به قدرت در انتخابات ریاست جمهوری جلسهبرگزار می کردند. در این جلسات در خصوص تخریب نظام، رهبری، شورای نگهبان،  نیروهای مسلح، صدا وسیما طراحی می شد تا از اینطریق زمینه را فراهم و بتوانند حركتهای خیابانی را اجرا كنند. فتنه 88 محصول یک شبیا دوشب این جریان نیست.

2-جلسات صبحانه

مصطفی تاج زاده دربارهجلسات صبحانه اصلاح طلبان می گوید: با دوستان قدیم که اکثرا سابقه فعالیت در ارشادداشتیم و از نزدیکان آقای خاتمی بودیم چند سال است که پنج شنبه ها ماهی یکبارصبحانه دور هم جمع می شویم. بییشتر بحث هایی صورت می گرفت که منجر به پذیرشکاندیداتوری آقای خاتمی باشد مثل فعال شدن مجمع روحانیود، مشارکت و سازمان.به جزرضا خاتمی و محمد صدر همه موافق بودند که آقای خاتمی تنها کسی است که می توانداحمدی نژاد را شکست دهد بعد از انصراف آقای خاتمی مباحث بیشتر در مورد نحوه تعاملبا ستاد وی بود.

محمد علی ابطحی نیزدرباره این جلسات گفت: جلسات ثابت دیگری بود که هر دوهفته یکبار صبح پنج شنبه درمنزل اعضا تشکیل می شد. این جلسه هم در دو سال گذشته تقریبا همه بحث های آن درمورد انتخابات بوده و پیش از این جلسه مواد بحث در جلسه دوشنبه در حضور آقای خاتمیرا بررسی می کردیم و مسیر بحث های آن مثل مسیر بحث های جلسه دوشنبه بود.

 

3- بنیاد باران

محمدخاتمی زمانی كه از ریاستجمهوری كنار رفت بنیاد باران را تأسیس كرد. تاج زاده درباره این بنیاد می گوید: تاجزاده: «آقای خاتمی حدود یکصد نفر از وزرا و معاونان دوره خودش و نمایندگان احزاب وجمعیت های مختلف را برای بحث روی اعلام کاندیداتوری خود در دفتر خودش جمع کرد».

ایبن افراد در كمیته‌هایمختلف كار مطالعاتی انجام می‌دادند و محصول این كار در اختیار خاتمی قرار می‌گرفت تاخاتمی برای بازگشت به قدرت فعال بماند.تمامی تلاش خاتمی در طول 4 سال بر دو محور بود.اول به كشورهای اروپایی و آمریكایی ثابت كند كه رئیس‌جمهور قدرتمند آینده ایران خاتمیاست و از طرف دیگر در داخل آمادگی خود را حفظ كند و از این كمیته‌های بهره ببرد.

تاج زاده در تشریح اینجلسات می افزاید: «روزهای دوشنبه یک هفته در میان در مورد مسائل داخلی و خارجی باآقای خاتمی جلسه داریم.جلسات سیاست داخلی با مسئولیت آقای امین زاده تشکیل می شود.جلسات سیاست خارجی با مسئولیت دکتر محمد صدر برگزار می شود. در جلسه سیاست داخلیدر یک سال گذشته مساله انتخابات مطرح بود که تبدیل به جزوه ای شد. آقای خاتمی دوسوال مطرح کرد یکی اینکه آیا انجام اصلاحات در ایران منوط به حضور در حکومت است یامی توان بیرون از حکومت اصلاحات را انجام داد. دوم اینکه چطور می توان در حکومتوارد شد اما آلوده حکومت نشد».


ابطحی در اعترافات خوددرباره دیگر جلسات خاتمی می گوید: [سید محمد] خاتمی در ایام کاندیداتوری موسوی چندنوع جلسه ثابت داشت:1- ترکیب حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی که تصمیمات اصلی را آنجامی گرفتند.آنجا تصمیم می گرفتند که حتی به موسوی پیشنهاد محور سخنرانی بدهندامکانات مالی را سازمان بدهند حرفشان را مشترک می کردند. وی اضافه می کند: «جلساتثابتی که با حسین مرعشی،اسحاق جهانگیری، شریعتمداری، یونسی، شریف زادگان، صفدرحسینی داشت که در این جلسات مسئله پشتیبانی تدارکاتی و سیاست کلان بحث می شد. مثلادر این جلسات راههای جذب سرمایه از داخل و خارج برای ستادها و نوع همکاری با ستاداصلی موسوی بحث می شد. البته یک جلسه ثابتی از بیش از 2 سال پیش روزهای دوشنبه ازساعت 10.5 تا ظهر وجود داشت که در این 2 سال تقریبا همه بحث های آن به انتخاباتمربوط بود».

امین زاده(معاون وزارتخارجه در دوران خاتمی) نیز درباره جلسات خاتمی می گوید: آقای خاتمی یک سری گروههای برنامه ریزی داشت که مستقسما با آقای خاتمی کار می کردند.گروه سیات خارجی بامسئولیت دکتر صدر و عضویت آقایان صادق خرازی، خوشرو، ظریف و... تشکیل می شد.گروهفرهنگی با محوریت آقای مسجد جامعی، دکتر توفیقی و حاجی مسئولیت جمع آوری نظرات وتدوین برنامه ها در حوزه های فرهنگ، آموزش عالی و آموزش و پرورش را بر عهدهداشتند. آقایان ستاری فر، شرکا و صفدر حسینی نیز گروه اقتصادی بودند که مسئولیتجمع آوری نظرات و تدوین برنامه های اقتصادی آقای خاتمی را بر عهده داشتند.

4-جلسات دفتر مهدی هاشمی

از دیگر جلسات فعال برایحضور فتنه گران در انتخابات ریاست جمهوری، سلسله جلساتی است که در دفتر مهدی هاشمیبرگزار می شود.

ابطحی درباره این جلساتمی گوید:مهدی هاشمی توی این جلسات که روز پنج شنبه در دفترش تشکیل می داد یک روزکه ما را دعوت کرده بود و ما رفتیم آنجا، گفت: که حدود دو ماه و نیم بعد از آمدناوباما بود حدود پنج شش ماه پیش ما به آمریکایی ها پیغام دادیم- البته من نمی دانمچاخان بود یا واقعیت که احتمال واقعی بودنش خیلی زیاد است- که تا وقتی رئیس جمهوربعدی نیامده، گفتگو با ایران را شروع نکنند.

عطریانفر  از 5 یا 6 جلسه هاشمی می گوید:حد فاصل نیمه دومسال 87 آقای مهدی هاشمی با من مطرح کرد که آقای خاتمی معلوم نیست چه زمانی اعلامحضور کند و یا اساسا بیاید؟ بهتر است قبل از دقیقه 90 مقدمات اولیه ستاد فرضی آقایخاتمی را دوستان فراهم کنند. این نظر منجر شد به برگزاری 5 یا 6 جلسه با تعدادی ازعلاقه مندان نزدیک به خاتمی به دعوت مهدی هاشمی. وی طرح موضوع کرد که از حالامقدماتی را صحبت کنید که اگر آقای خاتمی آمد به ستاد ایشان منتقل کنید.


تاج زاده نیز دراین بارهافزود: آقای امین زاده از تعدادی از دوستان دعوت کرد تا در دفتر مهدی هاشمی درنیاوران جلسه ای  تشکیل شود مهمترین دلیلانتخاب دفتر هاشمی این بود که بتواند کارگزاران را قانع کنند تا از آقای خاتمیحمایت کند. این جلسات با اعلام رسمی نامزدی آقای خاتمی تعطیل شد.

در جلساتی که مهدی هاشمیدر منزل خود برگزار می کرده است، افرادی همچون امین زاده، مرعشی، بهزاد نبوی، موسویلاری، عطریانفر، تاجزاده و بعضی اوقات محمد خاتمی حضور داشتند.

آنها صبحانه می‌خورند و تاظهر راه‌های برگشت به نظام را بررسی می‌كردند.این جلسات مهدی هاشمی در فتنه اخیر بسیارموثر بوده است و حركات كف خیابانی كه كشور را دچار یك موضوع امنیتی پیچیده كرد، دراین جلسات طراحی شده بود.

بنابر اعتراف یکی ازمتهمین از دو ماه قبل از انتخابات، یك آقازاده تمامی آنها را جمع كرده است تا بتوانددر موقع لازم از آنها استفاده كند.علاوه بر این متهمی دستگیر شده است که اعتراف بهدریافت شبی 800 هزار تومان پول از مهدی هاشمی کرده است تا شرق تهران، نارمك و تهران‌پارسرا به آتش بكشد و نا امن جلوه دهد. در غرب تهران هم همین طور است.

5-جلسات دائره المعارف:

از دیگر جلساتی که عناصرفتنه گر برای براندازی نرم در آن شرکت میجستند و سطح آن بسیار بالا بود، جلسهدایره المعارف بود. هر چند که اطلاعات کاملی از سوی نهادهای امنیتی در این بارهمنتشر نشده است ولی عطریانفر درباره برگزاری این جلسات می گوید:«آشنایی من با آقایدکتر بجنوردی از سال 1358 است که ایشان استاندار اصفهان بود و بعدها به تهران آمدندو دایره المعارف بزرگ اسلامی ایران را بنیان گذاری کرد. مدتی نیز مسئول کتابخانهملی بود. آقای محقق داماد را هم از طریق آقای بجنوردی آشنا شدم چون دکتر محققداماد عضو هیات امنا دایره المعارف است.سطح ارتباطی من با آقایان بسیار کلیاست.آقای بجنوردی را معمولا سالی یکبار در دفترشان دیدار می کنم».

 

6- جلسات میرحسین

جلسات میرحسین موسوی نیزسالها به صورت منظم برگزار می‌شد و  وی حلقه‌هایمطالعاتی داشتند كه شامل بهزادیان نژاد، فرزندان شهید بهشتی و فاتح می‌شد. محصول مطالعاتاین افراد جزوه زیست مسلمانی شده است كه راهبرد میرحسین را برای اداره یك كشور در همهحوزه‌ها منتشر كرده است. با بررسی این جزوه مشخص شد كه الگوی میرحسین در مخالفت كاملبا حاكمیت دینی است. موسوی معتقد است كه حكومت دینی اشتباه است و ما باید حكومت دیندارانداشته باشیم كه این دقیقاً فكر جریان چپ و فكر ملی - مذهبی‌ها است. میرحسین از یك سالقبل از انتخابات این جزوه را ارائه داده است و به دنبال تریبونی برای ارائه این رویكردبوده است. اما چه تریبونی بهتر از انتخابات ریاست جمهوری. این موضوعی بود كه همه ازآن غافل بودند.

لازم به ذکر است اطلاعاتچندانی از جلسات فتنه گران در جماران تا کنون منتشر نشده است.

آنچه که در این میانقابل تامل است، از بین رفتن تمام این توطئه های چندین ساله، تنها در حضور یک روزهمردم مسلمان ایران در نهم دی بوده است و به راستی  که آنان می‏خواهند نورخدا را با دهان خود خاموش سازند; ولی خدا نور خود را کامل می‏کند هر چند کافرانخوش نداشته باشند.(الصف-8)ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی